حکمت‌ها

حکمت 470 نهج البلاغه

حکمت 470 نهج البلاغه

معنای توحید و عدل خداوند
حکمت 469 نهج البلاغه

حکمت 469 نهج البلاغه

نکوهش افراط و تفريط در دوستی امام
حکمت 468 نهج البلاغه

حکمت 468 نهج البلاغه

خبر از آینده‌ای نامطلوب
حکمت 467 نهج البلاغه

حکمت 467 نهج البلاغه

برقرار شدن دین
حکمت 466 نهج البلاغه

حکمت 466 نهج البلاغه

چشم، ابزار هوشیاری
حکمت 465 نهج البلاغه

حکمت 465 نهج البلاغه

در مدح انصار
حکمت 464 نهج البلاغه

حکمت 464 نهج البلاغه

خبر از نابودی حکومت بنی‌امیه
حکمت 463 نهج البلاغه

حکمت 463 نهج البلاغه

دنیا پلی برای آخرت
حکمت 462 نهج البلاغه

حکمت 462 نهج البلاغه

نکوهش شیفتگی از تمجید مردم