حکمت‌ها

حکمت 416 نهج البلاغه

حکمت 416 نهج البلاغه

نهی از جمع مال برای دنیای دیگران
حکمت 415 نهج البلاغه

حکمت 415 نهج البلاغه

وصف ناپایداری دنیا
حکمت 414 نهج البلاغه

حکمت 414 نهج البلاغه

صبر در سختی‌ها، نشانه بزرگی
حکمت 413 نهج البلاغه

حکمت 413 نهج البلاغه

نکوهش بی‌تابی در سختی‌ها
حکمت 412 نهج البلاغه

حکمت 412 نهج البلاغه

بهترین راه برای اصلاح خود
حکمت 411 نهج البلاغه

حکمت 411 نهج البلاغه

نکوهش تندی زبان در مقابل آموزگار
حکمت 410 نهج البلاغه

حکمت 410 نهج البلاغه

تقوا، سرآمد اخلاق
حکمت 409 نهج البلاغه

حکمت 409 نهج البلاغه

ارتباط چشم و دل
حکمت 408 نهج البلاغه

حکمت 408 نهج البلاغه

نتیجه مخالفت با حق