حکمت‌ها

حکمت 443 نهج البلاغه

حکمت 443 نهج البلاغه

وصف مالک اشتر
حکمت 442 نهج البلاغه

حکمت 442 نهج البلاغه

بهترین شهر برای زندگی
حکمت 441 نهج البلاغه

حکمت 441 نهج البلاغه

حکومت، میدان آزمایش حاکمان
حکمت 440 نهج البلاغه

حکمت 440 نهج البلاغه

سست شدن عزم و اراده
حکمت 438 نهج البلاغه

حکمت 438 نهج البلاغه

جهل و ناآگاهی، عامل انکار و دشمنی
حکمت 437 نهج البلاغه

حکمت 437 نهج البلاغه

برتری عدل بر جود و بخشش
حکمت 436 نهج البلاغه

حکمت 436 نهج البلاغه

راه شناخت کریمان
حکمت 435 نهج البلاغه

حکمت 435 نهج البلاغه

نتیجۀ شکر و دعا و توبه