حکمت‌ها

حکمت 479 نهج البلاغه

حکمت 479 نهج البلاغه

نکوهش دوستان پر توقع
حکمت 478 نهج البلاغه

حکمت 478 نهج البلاغه

مسئولیت علما در تعلیم علم
حکمت 477 نهج البلاغه

حکمت 477 نهج البلاغه

نکوهش کوچک شمردن گناه
حکمت 476 نهج البلاغه

حکمت 476 نهج البلاغه

رعایت عدالت در گرفتن مالیات
حکمت 475 نهج البلاغه

حکمت 475 نهج البلاغه

قناعت، عامل بی‌نیازی
حکمت 474 نهج البلاغه

حکمت 474 نهج البلاغه

پاکدامنی و عفت، هم‌ارز شهادت
حکمت 473 نهج البلاغه

حکمت 473 نهج البلاغه

ناپسندی زینت در هنگام مصیبت
حکمت 472 نهج البلاغه

حکمت 472 نهج البلاغه

دعاى طلب باران
حکمت 471 نهج البلاغه

حکمت 471 نهج البلاغه

پرهیز از سکوت و سخن بیجا