خطبه‌ها

خطبه 223 نهج البلاغه

خطبه 223 نهج البلاغه

هشدار از غرور زدگی ها پس از تلاوت یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم
خطبه 222 نهج البلاغه

خطبه 222 نهج البلاغه

بیان صفات اهل ذکر پس از تلاوت رجال لا تلهیهم
خطبه 221 نهج البلاغه

خطبه 221 نهج البلاغه

هشدار از غفلت زدگی ها، پس از خواندن الهیکُمُ التکاثر
خطبه 220 نهج البلاغه

خطبه 220 نهج البلاغه

پوینده راه خدا
خطبه 219 نهج البلاغه

خطبه 219 نهج البلاغه

تأسّف بر کشتگان جمل
خطبه 218 نهج البلاغه

خطبه 218 نهج البلاغه

افشای خیانت ناکثان که برای جنگ با او به بصره رفتند
خطبه 217 نهج البلاغه

خطبه 217 نهج البلاغه

شِکوه از قریش
خطبه 216 نهج البلاغه

خطبه 216 نهج البلاغه

حقوق متقابل رهبری و مردم و روابط سالم میان ایشان
خطبه 215 نهج البلاغه

خطبه 215 نهج البلاغه

ستایش و نیایش