خطبه‌ها

خطبه 196 نهج البلاغه

خطبه 196 نهج البلاغه

خطبه درباره بعثت پيامبر و گريز از دنيا
خطبه 195 نهج البلاغه

خطبه 195 نهج البلاغه

خطبه در ستايش خدا و پيامبر و پند و اندرز
خطبه 194 نهج البلاغه

خطبه 194 نهج البلاغه

خطبه درباره منافقين
خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه به همّام درباره پرهيزكاران
خطبه 192 نهج البلاغه

خطبه 192 نهج البلاغه

خطبه قاصعه، نکوهش تکبّر شیطان و انذار مردم از تکبّر و اخلاق جاهلی
خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه درباره برحذر داشتن از دنیا و ره آورد پرهیزکاری
خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به پرهیزکاری و یاد مرگ و پایداری در بلاها
خطبه 189 نهج البلاغه

خطبه 189 نهج البلاغه

خطبه درباره ايمان و هجرت
خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به تقوا و ارزش ياد مرگ