خطبه‌ها

خطبه 169 نهج البلاغه

خطبه 169 نهج البلاغه

خطبه به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره
خطبه 168 نهج البلاغه

خطبه 168 نهج البلاغه

خطبه پس از بيعت با حضرت
خطبه 167 نهج البلاغه

خطبه 167 نهج البلاغه

خطبه در ابتداى حكومتش
خطبه 166 نهج البلاغه

خطبه 166 نهج البلاغه

خطبه در امر به الفت، و وصف بنى اميّه و ياران خويش
خطبه 165 نهج البلاغه

خطبه 165 نهج البلاغه

خطبه در شگفتى هاى آفرينش طاووس
خطبه 164 نهج البلاغه

خطبه 164 نهج البلاغه

خطبه به هنگامى كه نزد آن حضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شكايت كردند
خطبه 163 نهج البلاغه

خطبه 163 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى
خطبه 162 نهج البلاغه

خطبه 162 نهج البلاغه

خطبه در پاسخ يكى از يارانش كه پرسيد...
خطبه 161 نهج البلاغه

خطبه 161 نهج البلاغه

خطبه در وصف پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) و خاندان آن حضرت