خطبه‌ها

خطبه 160 نهج البلاغه

خطبه 160 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى و شرح حال برخى از پيامبران
خطبه 159 نهج البلاغه

خطبه 159 نهج البلاغه

خطبه درباره خوشرفتارى خود با مردم
خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه درباره پيامبر و قرآن، و دولت بنى اميّه
خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه در تشويق به پرهيزكارى
خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پيشامدهاى سخت
خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه در آن شگفتی هاى آفرينش شب‌پره را بيان مى‌كند
خطبه 154 نهج البلاغه

خطبه 154 نهج البلاغه

خطبه در فضائل اهل بيت
خطبه 153 نهج البلاغه

خطبه 153 نهج البلاغه

وصف گمراهان و غفلت زدگان
خطبه 152 نهج البلاغه

خطبه 152 نهج البلاغه

خطبه در صفات خداوند و پيشوايان دين