خطبه‌ها

خطبه 178 نهج البلاغه

خطبه 178 نهج البلاغه

خطبه در توحيد و تقواى الهى
خطبه 177 نهج البلاغه

خطبه 177 نهج البلاغه

خطبه درباره حكمين
خطبه 176 نهج البلاغه

خطبه 176 نهج البلاغه

خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت
خطبه 175 نهج البلاغه

خطبه 175 نهج البلاغه

خطبه در پند و اندرز، و بيان نزديكى خود به پيامبر(صلى الله عليه وآله)
خطبه 174 نهج البلاغه

خطبه 174 نهج البلاغه

خطبه درباره طلحه بن عبيداللّه
خطبه 173 نهج البلاغه

خطبه 173 نهج البلاغه

خطبه در اينكه چه كسى شايسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گريز از دنيا
خطبه 172 نهج البلاغه

خطبه 172 نهج البلاغه

خطبه در دفاع از حق خويش، و نكوهش اهل جمل
خطبه 171 نهج البلاغه

خطبه 171 نهج البلاغه

خطبه به وقت تصميم رويارويى با لشکر معاويه در صفّين
خطبه 170 نهج البلاغه

خطبه 170 نهج البلاغه

خطبه چون به بصره نزديك شد