خطبه‌ها

خطبه 214 نهج البلاغه

خطبه 214 نهج البلاغه

خطبه در وصف پيامبر و عالمان، و اندرز مردم
خطبه 213 نهج البلاغه

خطبه 213 نهج البلاغه

خطبه در تمجيد خداوند
خطبه 212 نهج البلاغه

خطبه 212 نهج البلاغه

بسیج مردم برای جنگ با شامیان
خطبه 211 نهج البلاغه

خطبه 211 نهج البلاغه

خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمين
خطبه 210 نهج البلاغه

خطبه 210 نهج البلاغه

خطبه درباره اقسام احادیث رسیده از پیامبر ص واقسام راویان حدیث
خطبه 209 نهج البلاغه

خطبه 209 نهج البلاغه

خطبه درباره سفارش به علاءبن زیاد در چگونگی استفاده از دنیا
خطبه 208 نهج البلاغه

خطبه 208 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه يارانش درباره حكميت با او دچار اختلاف شدند
خطبه 207 نهج البلاغه

خطبه 207 نهج البلاغه

خطبه در بازداشتن امام حسن (علیه السلام) از رفتن به میدان برای حفظ امامت
خطبه 206 نهج البلاغه

خطبه 206 نهج البلاغه

خطبه درباره اخلاق در جنگ و منع از دشنام شامیان