خطبه‌ها

خطبه 187 نهج البلاغه

خطبه 187 نهج البلاغه

خطبه پس از جنگ نهروان
خطبه 186 نهج البلاغه

خطبه 186 نهج البلاغه

خطبه درباره توحيد و خداشناسى
خطبه 185 نهج البلاغه

خطبه 185 نهج البلاغه

خدا شناسى و راه هاى خداشناسى و ويژگى هاى پيامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله)
خطبه 184 نهج البلاغه

خطبه 184 نهج البلاغه

خطبه به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود
خطبه 183 نهج البلاغه

خطبه 183 نهج البلاغه

خطبه در بيان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا
خطبه 182 نهج البلاغه

خطبه 182 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى و يادى از ياران شهيد خود در صفّين
خطبه 181 نهج البلاغه

خطبه 181 نهج البلاغه

خطبه در حق كسانى كه قصد داشتند به خوارج ملحق شوند
خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اصحابش
خطبه 179 نهج البلاغه

خطبه 179 نهج البلاغه

خطبه در پاسخ ذِغلِب يَمانى در رؤيت خداوند