خطبه‌ها

خطبه 52 نهج البلاغه

خطبه 52 نهج البلاغه

خطبه در بى وفايى دنيا
خطبه 51 نهج البلاغه

خطبه 51 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه ارتش معاويه در جنگ صفين آب را بر ياران آنحضرت بست
خطبه 50 نهج البلاغه

خطبه 50 نهج البلاغه

خطبه در بيان فتنه
خطبه 49 نهج البلاغه

خطبه 49 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى
خطبه 48 نهج البلاغه

خطبه 48 نهج البلاغه

خطبه زمان رفتن به سوى شام
خطبه 47 نهج البلاغه

خطبه 47 نهج البلاغه

خطبه درباره كوفه
خطبه 46 نهج البلاغه

خطبه 46 نهج البلاغه

خطبه وقتى كه براى حركت به شام تصميم گرفت
خطبه 45 نهج البلاغه

خطبه 45 نهج البلاغه

خطبه در روز فطر در نكوهش دنيا
خطبه 44 نهج البلاغه

خطبه 44 نهج البلاغه

خطبه وقتى كه مصلقه بن هُبَيره شيبانى به سوى معاويه فرار كرد