خطبه‌ها

خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه در مدينه با او بيعت شد
خطبه 15 نهج البلاغه

خطبه 15 نهج البلاغه

خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بيت المال
خطبه 14 نهج البلاغه

خطبه 14 نهج البلاغه

خطبه در همين موضوع (بصره و مردم آن)
خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل
خطبه 12 نهج البلاغه

خطبه 12 نهج البلاغه

خطبه وقتى كه در نبرد جمل پيروز شد
خطبه 11 نهج البلاغه

خطبه 11 نهج البلاغه

خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را به دست فرزندش محمّد حنفيه داد
خطبه 10 نهج البلاغه

خطبه 10 نهج البلاغه

خطبه در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن
خطبه 9 نهج البلاغه

خطبه 9 نهج البلاغه

خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل
خطبه 8 نهج البلاغه

خطبه 8 نهج البلاغه

خطبه براى برگرداندن زبير به بيعت