خطبه‌ها

خطبه 25 نهج البلاغه

خطبه 25 نهج البلاغه

خطبه وقتى به او خبر رسيد كه ارتش معاويه به شهرها دست اندازى كرده اند
خطبه 24 نهج البلاغه

خطبه 24 نهج البلاغه

خطبه در جنگ با مخالفان
خطبه 23 نهج البلاغه

خطبه 23 نهج البلاغه

خطبه در دلدارى به تهيدستان و تأديب ثروتمندان
خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه خبر بيعت شكنان جمل به حضرتش رسيد
خطبه 21 نهج البلاغه

خطبه 21 نهج البلاغه

خطبه در توجه به قيامت
خطبه 20 نهج البلاغه

خطبه 20 نهج البلاغه

خطبه در بيدارى از غفلت و توجه به حضرت حق
خطبه 19 نهج البلاغه

خطبه 19 نهج البلاغه

خطبه به اشعث بن قيس
خطبه 18 نهج البلاغه

خطبه 18 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى
خطبه 17 نهج البلاغه

خطبه 17 نهج البلاغه

خطبه درباره كسى كه در ميان مردم عهده دار منصب قضاوت شود