خطبه‌ها

خطبه 34 نهج البلاغه

خطبه 34 نهج البلاغه

خطبه در تحريك مردم براى جنگ با شاميان
خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره
خطبه 32 نهج البلاغه

خطبه 32 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش زمان خود
خطبه 31 نهج البلاغه

خطبه 31 نهج البلاغه

خطبه قبل از جنگ جمل
خطبه 30 نهج البلاغه

خطبه 30 نهج البلاغه

خطبه درباره قتل عثمان
خطبه 29 نهج البلاغه

خطبه 29 نهج البلاغه

خطبه پس از برنامه حكمين و تاخت و تاز ضحّاك بن قيس
خطبه 28 نهج البلاغه

خطبه 28 نهج البلاغه

خطبه در بى وفايى دنيا و توجه به آخرت
خطبه 27 نهج البلاغه

خطبه 27 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد
خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود