حکمت‌ها

حکمت 230 نهج البلاغه

حکمت 230 نهج البلاغه

مشارکت با صاحبان رزق
حکمت 229 نهج البلاغه

حکمت 229 نهج البلاغه

اهمیت قناعت و حسن خلق
حکمت 228 نهج البلاغه

حکمت 228 نهج البلاغه

زیان برخی ضد ارزشها
حکمت 227 نهج البلاغه

حکمت 227 نهج البلاغه

لوازم ایمان
حکمت 226 نهج البلاغه

حکمت 226 نهج البلاغه

طمع، عامل ذلت
حکمت 225 نهج البلاغه

حکمت 225 نهج البلاغه

نکوهش حسادت
حکمت 224 نهج البلاغه

حکمت 224 نهج البلاغه

برخی فضایل اخلاقی
حکمت 223 نهج البلاغه

حکمت 223 نهج البلاغه

ارزش شرم و حیا
حکمت 222 نهج البلاغه

حکمت 222 نهج البلاغه

تغافل، نشانه بزرگواری