حکمت‌ها

حکمت 239 نهج البلاغه

حکمت 239 نهج البلاغه

نکوهش سستى و سخن چینى
حکمت 238 نهج البلاغه

حکمت 238 نهج البلاغه

تحمل بدیهای زنان
حکمت 237 نهج البلاغه

حکمت 237 نهج البلاغه

بهترین نوع عبادت
حکمت 236 نهج البلاغه

حکمت 236 نهج البلاغه

بی‌ارزشی دنیا
حکمت 235 نهج البلاغه

حکمت 235 نهج البلاغه

معرفی عاقل و جاهل
حکمت 234 نهج البلاغه

حکمت 234 نهج البلاغه

صفات شایسته برای زنان
حکمت 233 نهج البلاغه

حکمت 233 نهج البلاغه

نهی از جنگ طلبی
حکمت 231 نهج البلاغه

حکمت 231 نهج البلاغه

تفاوت عدل و احسان