حکمت‌ها

حکمت 257 نهج البلاغه

حکمت 257 نهج البلاغه

اهمیت برآوردن حاجت مردم
حکمت 256 نهج البلاغه

حکمت 256 نهج البلاغه

تاثیر حسادت بر سلامتی
حکمت 255 نهج البلاغه

حکمت 255 نهج البلاغه

نکوهش خشم و خشونت
حکمت 254 نهج البلاغه

حکمت 254 نهج البلاغه

انفاق مال در حال حیات
حکمت 253 نهج البلاغه

حکمت 253 نهج البلاغه

سوگند دادن ستمکار
حکمت 252 نهج البلاغه

حکمت 252 نهج البلاغه

حکمت احكام شرعی
حکمت 251 نهج البلاغه

حکمت 251 نهج البلاغه

نتیجه سختی و خوشی دنیا
حکمت 250 نهج البلاغه

حکمت 250 نهج البلاغه

از راههای شناخت خدا
حکمت 249 نهج البلاغه

حکمت 249 نهج البلاغه

بهترین کارها