حکمت‌ها

حکمت 203 نهج البلاغه

حکمت 203 نهج البلاغه

سفارش به تقوا و یاد مرگ
حکمت 202 نهج البلاغه

حکمت 202 نهج البلاغه

رد خواسته طلحه و زبیر
حکمت 201 نهج البلاغه

حکمت 201 نهج البلاغه

اجل، سپری در برابر مرگ
حکمت 200 نهج البلاغه

حکمت 200 نهج البلاغه

نکوهش غوغاسالاری
حکمت 199 نهج البلاغه

حکمت 199 نهج البلاغه

وصف اراذل و اوباش
حکمت 198 نهج البلاغه

حکمت 198 نهج البلاغه

نکوهش خوارج
حکمت 197 نهج البلاغه

حکمت 197 نهج البلاغه

حکمت، درمان خستگی روح
حکمت 196 نهج البلاغه

حکمت 196 نهج البلاغه

ضررهاى عبرت آموز
حکمت 195 نهج البلاغه

حکمت 195 نهج البلاغه

ارزش ناچیز دنیا