متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 212 نهج البلاغه

حکمت 212 نهج البلاغه

زیان خودپسندی
حکمت 211 نهج البلاغه

حکمت 211 نهج البلاغه

پندهای گرانبها
حکمت 210 نهج البلاغه

حکمت 210 نهج البلاغه

سفارش به تقوا
حکمت 209 نهج البلاغه

حکمت 209 نهج البلاغه

خبر از حکومت اهل بیت
حکمت 208 نهج البلاغه

حکمت 208 نهج البلاغه

اهمیت محاسبه نفس
حکمت 207 نهج البلاغه

حکمت 207 نهج البلاغه

ضرورت حلم و بردباری
حکمت 206 نهج البلاغه

حکمت 206 نهج البلاغه

ارزش حلم و بردباری
حکمت 205 نهج البلاغه

حکمت 205 نهج البلاغه

وسعت علم و علم آموزی
حکمت 204 نهج البلاغه

حکمت 204 نهج البلاغه

ترک نکردن کار خیر بخاطر ناشکرى مردم