متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 275 نهج البلاغه

حکمت 275 نهج البلاغه

نکوهش طمع و آرزوی طولانی
حکمت 274 نهج البلاغه

حکمت 274 نهج البلاغه

عمل به دانسته‌ها
حکمت 273 نهج البلاغه

حکمت 273 نهج البلاغه

شکر و رضا، در برابر رزق و قضا
حکمت 272 نهج البلاغه

حکمت 272 نهج البلاغه

ضرورت تغییر بدعتها
حکمت 271 نهج البلاغه

حکمت 271 نهج البلاغه

قضاوت امام در سرقت از بیت المال
حکمت 270 نهج البلاغه

حکمت 270 نهج البلاغه

علم امام و جهل خلفا
حکمت 269 نهج البلاغه

حکمت 269 نهج البلاغه

تلاش در دنیا، برای آخرت
حکمت 268 نهج البلاغه

حکمت 268 نهج البلاغه

اعتدال در دوستى و دشمنى
حکمت 267 نهج البلاغه

حکمت 267 نهج البلاغه

نخوردن غم روزی فردا