متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 248 نهج البلاغه

حکمت 248 نهج البلاغه

عمل نیک، در مقابل گمان نیک مردم
حکمت 247 نهج البلاغه

حکمت 247 نهج البلاغه

ارزش بخشش و کرامت
حکمت 246 نهج البلاغه

حکمت 246 نهج البلاغه

از دست ندادن نعمتها
حکمت 245 نهج البلاغه

حکمت 245 نهج البلاغه

رابطه توانایی با میل و تمنا
حکمت 244 نهج البلاغه

حکمت 244 نهج البلاغه

نتیجه شکر نعمت و کفران آن
حکمت 243 نهج البلاغه

حکمت 243 نهج البلاغه

زیان جوابهای مختلف
حکمت 242 نهج البلاغه

حکمت 242 نهج البلاغه

حفظ حرمت بین خود و خدا
حکمت 241 نهج البلاغه

حکمت 241 نهج البلاغه

روز انتقام مظلوم از ظالم
حکمت 240 نهج البلاغه

حکمت 240 نهج البلاغه

زیان مال غصبى