متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 221 نهج البلاغه

حکمت 221 نهج البلاغه

بدترین توشه برای آخرت
حکمت 220 نهج البلاغه

حکمت 220 نهج البلاغه

نکوهش بدگمانی در قضاوت
حکمت 218 نهج البلاغه

حکمت 218 نهج البلاغه

حسادت، آفت دوستى
حکمت 217 نهج البلاغه

حکمت 217 نهج البلاغه

شناختن افراد در تحول روزگار
حکمت 216 نهج البلاغه

حکمت 216 نهج البلاغه

قدرت، زمینۀ سلطه جویی
حکمت 215 نهج البلاغه

حکمت 215 نهج البلاغه

زیان اختلاف
حکمت 213 نهج البلاغه

حکمت 213 نهج البلاغه

نادیده گرفتن مشکلات
حکمت 214 نهج البلاغه

حکمت 214 نهج البلاغه

تأثیر نرمخویی