امام على عليه السّلام

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره
خطبه 27 نهج البلاغه

خطبه 27 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد
خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود
خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه در مدينه با او بيعت شد
خطبه 15 نهج البلاغه

خطبه 15 نهج البلاغه

خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بيت المال
خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند
خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير
خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه معروف به شِقشِقيّه