خطبه‌ها

خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه درباره پيامبر و قرآن، و دولت بنى اميّه
خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه در تشويق به پرهيزكارى
خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پيشامدهاى سخت
خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه در آن شگفتی هاى آفرينش شب‌پره را بيان مى‌كند
خطبه 154 نهج البلاغه

خطبه 154 نهج البلاغه

خطبه در فضائل اهل بيت
خطبه 153 نهج البلاغه

خطبه 153 نهج البلاغه

وصف گمراهان و غفلت زدگان
خطبه 152 نهج البلاغه

خطبه 152 نهج البلاغه

خطبه در صفات خداوند و پيشوايان دين
خطبه 151 نهج البلاغه

خطبه 151 نهج البلاغه

خطبه در تحذير از فتنه ها
خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه در آن اشاره به فتنه ها دارد