خطبه‌ها

خطبه 194 نهج البلاغه

خطبه 194 نهج البلاغه

خطبه درباره منافقين
خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه به همّام درباره پرهيزكاران
خطبه 192 نهج البلاغه

خطبه 192 نهج البلاغه

خطبه قاصعه، نکوهش تکبّر شیطان و انذار مردم از تکبّر و اخلاق جاهلی
خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه درباره برحذر داشتن از دنیا و ره آورد پرهیزکاری
خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به پرهیزکاری و یاد مرگ و پایداری در بلاها
خطبه 189 نهج البلاغه

خطبه 189 نهج البلاغه

خطبه درباره ايمان و هجرت
خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به تقوا و ارزش ياد مرگ
خطبه 187 نهج البلاغه

خطبه 187 نهج البلاغه

خطبه پس از جنگ نهروان
خطبه 186 نهج البلاغه

خطبه 186 نهج البلاغه

خطبه درباره توحيد و خداشناسى