تقوا

خطبه 132 نهج البلاغه

خطبه 132 نهج البلاغه

خطبه در پند و اندرز و انديشيدن از مرگ
خطبه 114 نهج البلاغه

خطبه 114 نهج البلاغه

خطبه در پند و اندرز مردم
خطبه 86 نهج البلاغه

خطبه 86 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى و سفارش به تقوا و مشورت
خطبه 83 نهج البلاغه

خطبه 83 نهج البلاغه

خطبه موسوم به غرّاء كه از خطبه هاى اعجاب انگيز اوست
خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه 16 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه در مدينه با او بيعت شد