بعثت

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره