طلحه و زبير

خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند
خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير