اهل بيت عليهم السّلام

خطبه 109 نهج البلاغه

خطبه 109 نهج البلاغه

خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قيامت
خطبه 108 نهج البلاغه

خطبه 108 نهج البلاغه

خطبه در پيشگويى از حوادث آينده
خطبه 97 نهج البلاغه

خطبه 97 نهج البلاغه

خطبه در مقايسه ياران خود با ياران رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
خطبه 94 نهج البلاغه

خطبه 94 نهج البلاغه

خطبه در فضل رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و پند و اندرز
خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير
خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه پس از بازگشت از صفّين