حکمت‌ها

حکمت 5 نهج البلاغه

حکمت 5 نهج البلاغه

ارزش علم و آداب و تفکر
حکمت 4 نهج البلاغه

حکمت 4 نهج البلاغه

ارزش صبر و زهد و ورع و رضا
حکمت 3 نهج البلاغه

حکمت 3 نهج البلاغه

نکوهش بخل و ترس و فقر
حکمت 2 نهج البلاغه

حکمت 2 نهج البلاغه

از عوامل ذلت و خواری
حکمت 1 نهج البلاغه

حکمت 1 نهج البلاغه

روش برخورد در فتنه ها