خطبه‌ها

خطبه 9 نهج البلاغه

خطبه 9 نهج البلاغه

خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل
خطبه 8 نهج البلاغه

خطبه 8 نهج البلاغه

خطبه براى برگرداندن زبير به بيعت
خطبه 7 نهج البلاغه

خطبه 7 نهج البلاغه

خطبه مريدان شيطان را مذمت مى نمايد
خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه 6 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند
خطبه 5 نهج البلاغه

خطبه 5 نهج البلاغه

خطبه بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفيان
خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه 4 نهج البلاغه

خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير
خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه معروف به شِقشِقيّه
خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه پس از بازگشت از صفّين
خطبه 1 نهج البلاغه

خطبه 1 نهج البلاغه

در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم