عايشه

نامه 1 نهج البلاغه

نامه 1 نهج البلاغه

نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت
خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل