جنگ جمل

نامه 54 نهج البلاغه

نامه 54 نهج البلاغه

نامه توسط عمران بن حُصَين خُزاعى به جانب طلحه و زبير
نامه 16 نهج البلاغه

نامه 16 نهج البلاغه

نامه به يارانش وقت جنگ
نامه 1 نهج البلاغه

نامه 1 نهج البلاغه

نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت
خطبه 219 نهج البلاغه

خطبه 219 نهج البلاغه

تأسّف بر کشتگان جمل
خطبه 31 نهج البلاغه

خطبه 31 نهج البلاغه

خطبه قبل از جنگ جمل
خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه خبر بيعت شكنان جمل به حضرتش رسيد
خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه 13 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل
خطبه 12 نهج البلاغه

خطبه 12 نهج البلاغه

خطبه وقتى كه در نبرد جمل پيروز شد
خطبه 11 نهج البلاغه

خطبه 11 نهج البلاغه

خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را به دست فرزندش محمّد حنفيه داد