ناكثين

نامه 1 نهج البلاغه

نامه 1 نهج البلاغه

نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت
خطبه 218 نهج البلاغه

خطبه 218 نهج البلاغه

افشای خیانت ناکثان که برای جنگ با او به بصره رفتند
خطبه 205 نهج البلاغه

خطبه 205 نهج البلاغه

خطبه در برخورد قاطعانه با سران ناکثین طلحه و زبیر
خطبه 172 نهج البلاغه

خطبه 172 نهج البلاغه

خطبه در دفاع از حق خويش، و نكوهش اهل جمل
خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه 22 نهج البلاغه

خطبه هنگامى كه خبر بيعت شكنان جمل به حضرتش رسيد