مردم کوفه

نامه 2 نهج البلاغه

نامه 2 نهج البلاغه

نامه به مردم كوفه پس از فتح بصره
نامه 1 نهج البلاغه

نامه 1 نهج البلاغه

نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت
خطبه 208 نهج البلاغه

خطبه 208 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه يارانش درباره حكميت با او دچار اختلاف شدند
خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اصحابش
خطبه 131 نهج البلاغه

خطبه 131 نهج البلاغه

خطبه در فلسفه قبول حكومت و توصيف امام حق
خطبه 125 نهج البلاغه

خطبه 125 نهج البلاغه

خطبه در رابطه با خوارج وقتى كه حكميت را انكار كردند
خطبه 121 نهج البلاغه

خطبه 121 نهج البلاغه

خطبه بعد از ليلة الهرير
خطبه 119 نهج البلاغه

خطبه 119 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغيب فرمود
خطبه 101 نهج البلاغه

خطبه 101 نهج البلاغه

خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار