مردم بصره

نامه 29 نهج البلاغه

نامه 29 نهج البلاغه

نامه به اهل بصره
خطبه 148 نهج البلاغه

خطبه 148 نهج البلاغه

خطبه درباره اهل بصره
خطبه 128 نهج البلاغه

خطبه 128 نهج البلاغه

خطبه از پيشامدها و فتنه هاى بصره خبر مى دهد
خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه 33 نهج البلاغه

خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره