عصر جاهليّت

خطبه 95 نهج البلاغه

خطبه 95 نهج البلاغه

خطبه در حال مردم هنگام بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله)
خطبه 89 نهج البلاغه

خطبه 89 نهج البلاغه

خطبه در حال مردم پيش از بعثت و پس از آن
خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه 26 نهج البلاغه

خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود
خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه پس از بازگشت از صفّين