امامت

حکمت 190 نهج البلاغه

حکمت 190 نهج البلاغه

معیار خلافت
خطبه 207 نهج البلاغه

خطبه 207 نهج البلاغه

خطبه در بازداشتن امام حسن (علیه السلام) از رفتن به میدان برای حفظ امامت
خطبه 162 نهج البلاغه

خطبه 162 نهج البلاغه

خطبه در پاسخ يكى از يارانش كه پرسيد...
خطبه 67 نهج البلاغه

خطبه 67 نهج البلاغه

خطبه در حق انصار
خطبه 1 نهج البلاغه

خطبه 1 نهج البلاغه

در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم