غفلت زدگان

خطبه 221 نهج البلاغه

خطبه 221 نهج البلاغه

هشدار از غفلت زدگی ها، پس از خواندن الهیکُمُ التکاثر
خطبه 153 نهج البلاغه

خطبه 153 نهج البلاغه

وصف گمراهان و غفلت زدگان