عبرت

نامه 3 نهج البلاغه

نامه 3 نهج البلاغه

نامه به شريح قاضى
خطبه 226 نهج البلاغه

خطبه 226 نهج البلاغه

دنیا شناسی و عبرت گرفتن از دنیا
خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه 157 نهج البلاغه

خطبه در تشويق به پرهيزكارى
خطبه 129 نهج البلاغه

خطبه 129 نهج البلاغه

خطبه درباره پيمانه ها و ترازوها
خطبه 111 نهج البلاغه

خطبه 111 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش دنيا