دعای امام علی علیه السلام

خطبه 227 نهج البلاغه

خطبه 227 نهج البلاغه

خطبه در وصف عاشقان خدا
خطبه 171 نهج البلاغه

خطبه 171 نهج البلاغه

خطبه به وقت تصميم رويارويى با لشکر معاويه در صفّين
خطبه 115 نهج البلاغه

خطبه 115 نهج البلاغه

خطبه در طلب باران
خطبه 78 نهج البلاغه

خطبه 78 نهج البلاغه

خطبه از دعاهاى آنحضرت