پرهيزکارى

حکمت 210 نهج البلاغه

حکمت 210 نهج البلاغه

سفارش به تقوا
خطبه 230 نهج البلاغه

خطبه 230 نهج البلاغه

خطبه درباره تقوا و كوشش در عمل
خطبه 198 نهج البلاغه

خطبه 198 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پيامبر(صلى الله عليه وآله)
خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه به همّام درباره پرهيزكاران
خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه 191 نهج البلاغه

خطبه درباره برحذر داشتن از دنیا و ره آورد پرهیزکاری
خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه 190 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به پرهیزکاری و یاد مرگ و پایداری در بلاها
خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه 188 نهج البلاغه

خطبه در سفارش به تقوا و ارزش ياد مرگ
خطبه 183 نهج البلاغه

خطبه 183 نهج البلاغه

خطبه در بيان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا
خطبه 83 نهج البلاغه

خطبه 83 نهج البلاغه

خطبه موسوم به غرّاء كه از خطبه هاى اعجاب انگيز اوست