پرهيزكاران

خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه 193 نهج البلاغه

خطبه به همّام درباره پرهيزكاران
خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت
خطبه 76 نهج البلاغه

خطبه 76 نهج البلاغه

خطبه در تشويق به عمل صالح