آفرینش

خطبه 211 نهج البلاغه

خطبه 211 نهج البلاغه

خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمين
خطبه 185 نهج البلاغه

خطبه 185 نهج البلاغه

خدا شناسى و راه هاى خداشناسى و ويژگى هاى پيامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله)
خطبه 165 نهج البلاغه

خطبه 165 نهج البلاغه

خطبه در شگفتى هاى آفرينش طاووس
خطبه 163 نهج البلاغه

خطبه 163 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى
خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه 155 نهج البلاغه

خطبه در آن شگفتی هاى آفرينش شب‌پره را بيان مى‌كند
خطبه 91 نهج البلاغه

خطبه 91 نهج البلاغه

خطبه معروف به خطبه اشباح