کوفه

خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه 180 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اصحابش
خطبه 47 نهج البلاغه

خطبه 47 نهج البلاغه

خطبه درباره كوفه