مردم

حکمت 147 نهج البلاغه

حکمت 147 نهج البلاغه

برتری علم بر ثروت
حکمت 133 نهج البلاغه

حکمت 133 نهج البلاغه

تفاوت مردم در ارتباط با دنیا
خطبه 88 نهج البلاغه

خطبه 88 نهج البلاغه

خطبه در بيان هلاكت مردم
خطبه 32 نهج البلاغه

خطبه 32 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش زمان خود