ترجمه نهج البلاغه

خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه 2 نهج البلاغه

خطبه پس از بازگشت از صفّين
خطبه 1 نهج البلاغه

خطبه 1 نهج البلاغه

در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم