بدعت

حکمت 272 نهج البلاغه

حکمت 272 نهج البلاغه

ضرورت تغییر بدعتها
خطبه 176 نهج البلاغه

خطبه 176 نهج البلاغه

خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت
خطبه 145 نهج البلاغه

خطبه 145 نهج البلاغه

خطبه در فناى دنيا و نكوهش بدعت