بنى اميّه

حکمت 464 نهج البلاغه

حکمت 464 نهج البلاغه

خبر از نابودی حکومت بنی‌امیه
نامه 28 نهج البلاغه

نامه 28 نهج البلاغه

نامه در جواب معاويه، كه از بهترين نامه هاست
خطبه 166 نهج البلاغه

خطبه 166 نهج البلاغه

خطبه در امر به الفت، و وصف بنى اميّه و ياران خويش
خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه 158 نهج البلاغه

خطبه درباره پيامبر و قرآن، و دولت بنى اميّه
خطبه 108 نهج البلاغه

خطبه 108 نهج البلاغه

خطبه در پيشگويى از حوادث آينده
خطبه 105 نهج البلاغه

خطبه 105 نهج البلاغه

خطبه در وصف پيامبر(صلى الله عليه وآله) و تهديد بنى اميّه و پند به مردم
خطبه 98 نهج البلاغه

خطبه 98 نهج البلاغه

خطبه در ستم بنى اميّه
خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنى اميه
خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت